• Regulamin

 

 

Regulamin

 

1. Sklep internetowy pod adresem www.sklepfamilijny.pl (dalej Sklepem Internetowym), jest własnością Cooper & Clump sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 6/34, 02 – 972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766635, o numerze NIP 9512476064, o numerze REGON 382174250, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN (dalej zwana Spółką).


2. Nabywca może kontaktować się z Spółką pod podanym w ust. 1 powyżej adresem jej siedziby, a także pod adresem email: sklep@sklepfamilijny.pl lub telefonicznie pod numer telefonu komórkowego 791 988 085 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 18.00
3. Informacje zawarte na stronie www.sklepfamilijny.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Ceny produktów wskazanych na stronie www.sklepfamilijny.pl nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Nabywcę. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Spółkę świadczone i zostaną przez Nabywcę wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen oferowanych przez nią produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny lub końcem akcji promocyjnych.

6. Nabywca może korzystać ze Sklepu Internetowego rejestrując się i tym samym tworząc Konto klienta, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Nabywcy, dotyczące jego działań w Sklepie Internetowym (dalej: Konto klienta), zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Nabywca może także bez zakładania Konta składać zamówienia, o których mowa w ust. 7, a oraz korzystać z innych funkcjonalności Sklepu Internetowego, dostępnych również dla niezarejestrowanych Nabywców, podając każdorazowo dane niezbędne do ich realizacji.

7. W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Nabywca, na podstawie zamieszczonych w Sklepie Internetowym informacji o towarach lub usługach, dokonuje wyboru towaru lub usługi, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa zamówienie na ten towar lub usługę, ze wskazaniem miejsca i sposobu dostawy oraz formy płatności. Nabywca może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym – po zalogowaniu się na Koncie jako Nabywca zarejestrowany lub bez rejestracji Konta jako Nabywca niezarejestrowany – poprzez wypełnienie wyświetlonego edytowalnego formularza elektronicznego. Aby mogło dojść do złożenie zamówienia przez Nabywcę w Sklepie Internetowym via internet wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. Złożenie zamówienia przez Nabywcę oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „zamów i zapłać”.

8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Nabywcy wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Nabywcę wraz z Regulaminem i formularzem o odstąpieniu od umowy. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Spółkę nie jest jednoznaczne z akceptacją takiego zamówienia. Spółka informuje Nabywcę o akceptacji złożonego zamówienia przesyłając Nabywcy wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Z chwilą przesłania takiej informacji do Kupującego między Spółką, a Nabywcą dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży wskazanego w zamówieniu towaru. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Spółkę, Spółka zawiadamia o tym Nabywcę przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy. Zawiadomienie o akceptacji lub odmowie realizacji zamówienia przesyłane jest do Nabywcy nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez Spółkę.

9. Zamówienie złożone przez Nabywcę, jest każdorazowo sprawdzane przez Spółkę w zakresie możliwości jego realizacji (dostępność towarów). W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Spółkę, z powodu niedostępności danego towaru, Nabywca jest niezwłocznie informowany przez Spółkę o odmowie realizacji zamówienia, zgodnie z ust. 8 powyżej. Jeżeli zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane przez Spółkę, jednakże w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 15 poniżej, Spółka informuje Nabywcę, w terminie określonym w ust. 8 powyżej, o konieczności oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji. Jeżeli Nabywca nie wyraża zgody na realizację zamówienia w innym terminie, Spółka ma prawo odmówić realizacji zamówienia.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień lub rezerwacji na takie towary następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą promocji lub wyprzedaży.

11. Spółka może odmówić realizacji zamówienia, w następujących przypadkach: problemy technicznych z infrastrukturą informatyczną Sklepu Internetowego, niedokonania przez Nabywcę zapłaty za zamówiony towar w terminie, o którym mowa w ust. 14, uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Nabywcę dane mogą być nieprawdziwe.

12. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie Internetowym wystawiany jest rachunek. Rachunek wystawiany jest w dniu udzielenia Nabywcy przez Spółkę informacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Rachunek może mieć postać rachunku elektronicznego, chyba że Nabywca wyraźnie wskaże, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym, że rachunek powinien zostać wystawiona w formie tradycyjnej.

13. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (Spółka nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT na terytorium Polski). Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Nabywcę informacji od Spółki o przekazaniu zamówienia do wysyłki. W przypadku podania na stronie Sklepu Internetowego błędnej ceny Nabywca jest o tym informowany niezwłocznie.

14. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za towar zamówiony w Sklepie Internetowym wraz z kosztami dostawy, nie później niż w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Nabywca składając zamówienie, może wybrać następujące formy płatności (przy czym formy płatności dostępne w odniesieniu do danego towaru lub danego zamówienia, wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Nabywcę:

a) płatność przy odbiorze towarów od kuriera (pobranie) - zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionych towarów ;

b) płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – po złożeniu zamówienia Nabywca otrzymuje wiadomość e-mail od Spółki z informacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należną Sprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki;

c) płatność z góry za pomocą systemu Sky – Pay: płatność w tej formie może mieć postać:

płatności kartą kredytową – każda transakcja płatności jest w takim przypadku autoryzowana przez operatora płatności internetowych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.; przekazanie zamówienia do realizacji następuje po potwierdzeniu dokonania płatności (uzyskaniu pozytywnej autoryzacji);


Obsługiwane karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

płatności e-przelewem – płatność jest obsługiwana przez Sky Pay; zamówienie jest przekazywane do realizacji po potwierdzeniu dokonania płatności (uzyskaniu pozytywnej autoryzacji);

d) w przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Spółka dokonana zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Nabywcy.

15. Termin dostarczenia do Nabywcy zakupionego przez niego towaru, liczony od dnia dojścia do skutku między Stronami umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami ust. 8, wynosi 5 dni roboczych. Wszystkie przesyłki są dostarczane na koszt Nabywcy, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na wskazany przez Nabywcę adres, na terytorium Polski lub do wybranego przez Nabywcę paczkomatu, znajdującego się na terytorium Polski. Koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe dla każdego towaru wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Nabywcę. Towary wielkogabarytowe dostarczane są przez przewoźnika na wskazany przez Nabywcę adres bez opcji wniesienia towaru do konkretnego lokalu znajdującego się w budynku. Na indywidualnie ustalonych warunkach istnieje możliwość wysłania towaru poza terytorium Polski. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Nabywcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

16. Rejestracja Nabywcy, a tym samym utworzenie Konta klienta, następuje poprzez zaakceptowanie przez Nabywcę odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, po wypełnieniu wymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta Klienta wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. W procesie rejestracji Konta Nabywca samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu do Konta klienta.

17. Z chwilą zaakceptowania przez Nabywcę elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 16 powyżej, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Spółkę Konta klienta oraz udostępnieniu Nabywcy możliwości korzystania z dostępnych w Koncie klienat funkcjonalności, polegających w szczególności na: zarządzaniu danymi osobowymi Nabywcy, składaniu zamówień, sprawdzanie statusu złożonych zamówień, przegląd historii zakupów Nabywcy w Sklepie Internetowym, składaniu reklamacji dotyczących zakupionych towarów. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Nabywcę dostępu do Konta klienta oraz jest rónoznaczne z odmową realizacji przez Spółkę wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży, a także wszystkich rezerwacji, w zakresie których Nabywca nie otrzymał jeszcze od Spółki informacji o ich przyjęciu do realizacji.

18. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Nabywca. Nabywca nie może udostępniać danych dostępowych do Konta klienta innym osobom. Nabywca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta klienta, w szczególności hasła dostępu do Konta klienta.

19.Każdy Nabywca, bez konieczności tworzenia Konta klienta, może korzystać z następujących usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną:

a) usługi pozwalającej Nabywcy na przeglądanie, na stronie Sklepu Internetowego, katalogu towarów dostępnych w Sklepie Internetowym oraz uzyskiwanie informacji o tych towarach;

b) usługi umożliwiającej Nabywcy składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym.

c) innych usług dostępnych na stronie Sklepu Internetowego dla niezarejestrowanych Nabywców, w szczególności polegających na możliwości składania przez Nabywcę reklamacji drogą elektroniczną.

20. Spółka może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu Internetowego. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalności Sklepu Internetowego może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Spółka, jeżeli jest to możliwe zobowiązuje się do powiadamiania o planowanych pracach konserwacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.

21. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze Spółką zawieranej w ramach działalności Sklepu Internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

22. Nabywca może odstąpić od umowy składając Spółce oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Niezależnie od tego Nabywca jest uprawniony do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje on Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. 

23. W przypadku złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@sklepfamillijny.pl. W przypadku złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres siedziby Spółki: ul. Jana III Sobieskiego 6/34, 02 – 972 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

24. Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży – od objęcia sprzedawanych towarów w posiadanie przez Nabywcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach (części składowe) ale ostatecznie stanowią jeden towar – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

25. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

26. Spółka może w ramach akcji promocyjnej na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Nabywcy odbiór zwracanych towarów przez Spółkę od Nabywcy. W innych przypadkach, Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu odesłania towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

27. Do zwracanego towaru prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

28. Jeżeli Nabywca wybiera sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie będzie zobowiązana do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

29. Nabywca ma obowiązek zwrócić Spółce zwracany towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

30. Zwracane Towary należy odesłać na adres Spółki: ul. Wrzosowa 27, 05 – 552 Łazy.

31. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Spółka zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Nabywcy odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

32. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów:

a. w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. w których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 33. Nabywca jest uprawniony do złożenia Spółce reklamacji, w szczególności reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, dotyczących nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego czy też sposobu lub jakości świadczenia przez Spółkę usług.

34. Nabywca może złożyć reklamację w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres mailowy: sklep@sklepfamilijny.pl bądź pocztą, na adres siedziby Spółki.
35. Spółka rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Nabywcę, zawiadamiając Nabywcę o sposobie załatwienia reklamacji z tytułu rękojmi.
36. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest na podstawie przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
37. Spółka może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego, chyba że Spółka wskazał późniejszy termin obowiązywania nowego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych, przed rozpoczęciem obowiązywania nowego Regulaminu. Takie zamówienia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

38. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Spółkę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

39. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR). Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.ph

40. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Spółka korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Nabywcy, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Nabywca może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

41. Dane osobowe podawane przez Nabywców w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), przetwarzane są przez Cooper & Clump Sp.z o. o. z siedzibą: ul. Jana III Sobieskiego 6/34, 02 – 972 Warszawa (administrator danych).

42.Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę, które wymagają podania danych osobowych. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Nabywcą i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Nabywcę w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Nabywcę zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.

43.Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta lub poprzez zgłoszenie pod adres: sklep@sklepfamilijny.pl